ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BOUTIQUE PUBLIQUE

Artikel 1 – Definities 

 1. Boutique Publique, een label van Studio Publique B.V., gevestigd te Veghel, KvK-nummer 89653475, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.  
 3. Partijen: Boutique Publique en klant samen.  
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

Artikel 3 – Betaling & betalingstermijn

 1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de webshop voldaan.
  Bij reserveringen krijgt de klant een bewijs van de reservering en de vooruitbetaling.  Zodra de betaling door de bank aan Boutique Publique bevestigd is, wordt de order door Boutique Publique geaccepteerd en uitgevoerd. 
 2. Betaling aan Boutique Publique dient te geschieden voor de aflevering, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. 
 3. Boutique Publique behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. 
 4. Betaalt de klant niet op tijd, dan is hij of zij in gebreke. Blijft de klant in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat klant aan zijn of haar betalingsverplichting heeft voldaan.  
 5. Blijft klant in gebreke, dan zal Boutique Publique tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de klant. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
 6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Boutique Publique op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4 – Levering & levertijd

 1. Levering geschiedt ?af fabriek/winkel/magazijn?. Alle (transport)kosten van de levering zijn voor de klant (onder een orderbedrag van ?100, daarboven is Boutique Publique daarvoor verantwoordelijk – enkel binnen Nederland of tenzij anders schriftelijk is afgesproken). 
 2. Afhandeling en verzending van de bestelde zaken vindt plaats nadat de betaling door de bank is bevestigd. 
 3. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
 4. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
 5. De volgende persoonlijke informatie zal worden gevraagd: naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres, 
  betalingsgegevens en verzendadres indien dit verschilt van eerder vermeld adres. 
 6. Overeenkomstig de wet op de persoonregistratie zal geen informatie worden doorgegeven aan derden; uitzondering hierop zijn partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. 
 7. De bestelde zaken zullen door een externe partij worden geleverd. Voor bestellingen buiten de EU is de klant 
  verantwoordelijk voor de importheffingen in zijn of haar land. 
 8. Elke afleverdatum die door Boutique Publique genoemd wordt, kan alleen maar onder voorbehoud zijn. 
 9. Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Boutique Publique deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 10. Indien klant afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Boutique Publique gerechtigd de zaak voor rekening en risico van de klant op te slaan. 
 11. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 12. Indien Boutique Publique gegevens van de klant nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 13. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet de klant Boutique Publique schriftelijk in gebreke stellen. Het geeft geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 14. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Boutique Publique. 
 15. Boutique Publique is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Boutique Publique is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 – Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
 2. Boutique Publique kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billikhijd en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen kon weten dat de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 3. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
 5. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen. 
 6. Het totaalbedrag dat in de winkelwagen, offerte of factuur staat is definitief en is inclusief de prijzen van de bestelde producten, verwerking daarvan, verpakkingsmateriaal en het vervoer. 
 7. Alle prijzen en de transportkosten voor consumptieve verkopen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW. 
  Voor niet consumptieve (zakelijke) verkopen, kunnen afwijkende bepalingen gelden met betrekking tot de BTW.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De klant krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de gehele bestelling door de klant is ontvangen. 
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten volgens specificaties op maat zijn gemaakt.
 3. De consument kan per e-mail naar info@boutiquepublique.nl aangeven te willen herroepen. 
 4. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij of zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal deze het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan Boutique Publique retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
 5. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur dan wel bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Boutique Publique niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. 
 6. Indien de klant gebruikt maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening. 
 7. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal Boutique Publique dit bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. 

Artikel 7 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Boutique Publique stelt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht Boutique Publique de klant hierover vooraf schriftelijk in.  
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft Boutique Publique daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan Boutique Publique geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.  

Artikel 8 – Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Boutique Publique naar de klant.   

Artikel 9 – Onderzoek en reclames

 1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 14 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door de klant schriftelijk bij verkoper worden ingediend. 
 3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en de klant een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
 6. Na het verwerken van de goederen bij de klant worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 10 – Overmacht

 1. Kan Boutique Publique niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door de klant geleden schade.   
 2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de klant kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van Boutique Publique.  
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens Boutique Publique voldoen, tenzij zulks aan Boutique Publique te verwijten is.  
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan Boutique Publique niet aan zijn verplichtingen jegens de klant kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Boutique Publique niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de klant het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 11 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat de klant de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Boutique Publique het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan Boutique Publique worden tegengeworpen.  
 3. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft Boutique Publique het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat de klant volledig en conform afspraak heeft betaald.  
 4. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de klant zijn de verplichtingen van de klant onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 13 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.  
 2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 – Klachtplicht

 1. De klant is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan Boutique Publique. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Boutique Publique in staat is hierop adequaat te reageren.  
 2. Is een klacht gegrond, dan is Boutique Publique gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 15 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Boutique Publique garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de klant voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van een half kalenderjaar na ontvangst van het verkochte door de klant. 
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen Boutique Publique en de klant een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij de klant bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer – zonder toestemming – de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 16 – Intellectueel eigendom 

 1. Boutique Publique behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Bij samenwerking met creatieven – in (betaalde) opdracht en naar een idee van – Boutique Publique, blijven alle rechten bij Boutique Publique. 
 3. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boutique Publique (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken. Dit geldt ook voor het materiaal dat aan de klant of derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 17 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Boutique Publique is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sinds: 01 mei 2023